Υποδείγματα
[Χρήσιμες οδηγίες]
Υποβολή

Για την υποβολή της περίληψης, οι συγγραφείς θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν το υπόδειγμα που παρέχεται από το συνέδριο.
Η έκταση του καθαρού κειμένου της περίληψης θα πρέπει να είναι από 250 έως 350 λέξεις. Τα περιθώρια της σελίδας θα πρέπει να οριστούν σε 2,5 εκ. (πάνω-κάτω και αριστερά-δεξιά) με γραμματοσειρά Times New Roman 11 στιγμών για ολόκληρο το κείμενο, με εξαίρεση τον τίτλο που θα χρησιμοποιηθεί Bold γραμματοσειρά 12 στιγμών, με κεφαλαία γράμματα.

Η περίληψη θα πρέπει να περιλαμβάνει:

  • τον τίτλο,
  • 3-5 λέξεις κλειδιά, και
  • 3-10 βασικές βιβλιογραφικές αναφορές

Προσοχή: Την υποβολή της περίληψης θα πρέπει να συνοδεύει ένα σύντομο βιογραφικό του συγγραφέα έως 100 λέξεις. Σε περίπτωση δύο συγγραφέων το όριο είναι 200 λέξεις και για τα δύο βιογραφικά, ενώ από τρεις συγγραφείς και πάνω το σύνολο των βιογραφικών δεν πρέπει να ξεπερνά τις 300 λέξεις.  Συστήνεται τα βιογραφικά να συνοδεύονται από φωτογραφίες των συγγραφέων και λογότυπο του φορέα που ανήκουν. Το υλικό αυτό θα χρησιμοποιηθεί κατά την έκδοση του βιβλίου περιλήψεων και του βιβλίου των πρακτικών του συνεδρίου.

Η υποβολή του πλήρους κειμένου της εργασίας είναι υποχρεωτική. Γίνονται δεκτές πρωτότυπες εργασίες που δεν έχουν δημοσιευτεί με την ίδια μορφή. Οι υποβολές των πλήρων κειμένων θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως τις 18 Σεπτεμβριου 2021 και σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχουν οριστεί από την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου.
Σημειώνεται ότι πλήρες κείμενο πρέπει να υποβληθεί και στην περίπτωση παρουσίασης πινακίδας εισήγησης (poster), εκτός της προφορικής εισήγησης PowerPoint.

Προσοχή: Την υποβολή του πλήρους κειμένου θα πρέπει να συνοδεύει μια περίληψη του βιογραφικού του συγγραφέα έως 100 λέξεις. Σε περίπτωση δύο συγγραφέων το όριο είναι 200 λέξεις και για τα δύο βιογραφικά, ενώ από τρεις συγγραφείς και πάνω το σύνολο των βιογραφικών δεν πρέπει να ξεπερνά τις 300 λέξεις.  Συστήνεται τα βιογραφικά να συνοδεύονται από φωτογραφίες των συγγραφέων και λογότυπο του φορέα που ανήκουν. Το υλικό αυτό θα χρησιμοποιηθεί κατά την έκδοση του βιβλίου περιλήψεων και του βιβλίου των πρακτικών του συνεδρίου. Σε περίπτωση υποβολής τους με την υποβολή της περίληψης δεν απαιτείται επανυποβολή.

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να βρείτε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες.
Κατεβάστε τις προδιαγραφές πλήρους κειμένου
Κατεβάστε το υπόδειγμα πλήρους κειμένου

Οι εισηγητές έχουν τη δυνατότητα, αντί προφορικής εισήγησης μέσω ηλεκτρονικής προβολής, να παρουσιάσουν την εργασία τους μέσω αναρτημένης πινακίδας σε ειδικό χώρο διεξαγωγής του συνεδρίου. Για την παρουσίαση poster είναι υποχρεωτική η αποστολή περίληψης της εργασίας για κρίση στις ενδεδειγμένες ημερομηνίες, και η διόρθωσή της, εφόσον προτείνεται, μετά το τέλος των κρίσεων.
Τα poster θα υποβληθούν ηλεκτρονικά εκτός εάν το συνέδριο πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία, οπότε και θα παραδοθούν σε έντυπη μορφή κατά την έναρξη του Συνεδρίου ή το πρωί της ημέρας της παρουσίασης στη Γραμματεία του Συνεδρίου.
Για τη σύνθεση του poster, οι εισηγητές πρέπει να ακολουθήσουν τις σχετικές οδηγίες.

Κατεβάστε τις Προδιαγραφές Poster

Ανακοινώνεται ότι ο χρόνος παρουσίασης των εργασιών (FULL PAPERS) των Εισηγητών είναι αυστηρά 15 λεπτά ( μαζί με τις τυχόν ερωτήσεις ) ,ενώ θα δοθεί και η δυνατότητα σε όσους θα έχουν ανακοίνωση τοίχου (POSTER) να την παρουσιάσουν με μια 5λεπτη εισήγηση, πέρα από τη δυνατότητά τους να ενημερώνουν τους επισκέπτες στην Έκθεση POSTERS για το αντικείμενο της εργασίας τους.