2023
Πρακτικά Συνεδρίου Euromed 2023
Πρακτικά Συνεδρίου

Τα Πρακτικά θα εκδοθούν μετά το τέλος του Συνεδρίου και της τελικής επεξεργασίας των εργασιών από τους εισηγητές και την Επιστημονική Επιτροπή.

Πανελλήνια Συνέδρια Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς - Euromed
Πρακτικά Προηγούμενων Συνεδρίων