Ημερομηνίες
[Κρίσιμες Ημερομηνίες]
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
25 Σεπτεμβρίου 2023 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής περιλήψεων εργασιών ή POSTERS από τους συγγραφείς
Μέχρι 5 Οκτωβρίου 2023 Αξιολόγηση εργασιών από Επιστημονική Επιτροπή (Απόδοχή ή απόρριψη εργασίας)
10 Οκτωβρίου 2023 Ενημέρωση συγγραφέων σχετικά με αποδοχή εργασιών από την Επιστημονική Επιτροπή – παρατηρήσεις
20 Οκτωβρίου 2023 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής διορθωμένης περίληψης και βιογραφικών
30 Οκτωβρίου 2023 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής full paper από τους συγγραφείς

(Σημειώνεται ότι η ΕΜΠΡΌΘΕΣΜΗ υποβολή του Full Paper είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορεί να παρουσιαστεί η εργασία στο Συνέδριο.
Σε αντίθετη περίπτωση η παρουσίαση της εργασίας στο Συνέδριο δεν θα είναι εφικτή και ως εκ τούτου δεν μπορεί να συμπεριληφθεί στα ΠΡΑΚΤΙΚΑ του Συνεδρίου

Πάγια αρχή των συνεδρίων Euromed είναι τα κείμενα για το Βιβλίο Πρακτικών (Full Paper) να υποβάλλονται πριν την έναρξη του συνεδρίου.  

Παρακαλούμε ελέγχετε συχνά αυτές τις πληροφορίες, για πιθανές αλλαγές.