Ημερομηνίες
[Κρίσιμες Ημερομηνίες]
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
30 Ιουνίου 2021 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής περιλήψεων εργασιών ή POSTERS από τους συγγραφείς
Μέχρι 10 Αυγούστου 2021 Αξιολόγηση εργασιών από Επιστημονική Επιτροπή (Απόδοχή ή απόρριψη εργασίας)
10 – 15 Αυγούστου 2021 Ενημέρωση συγγραφέων σχετικά με αποδοχή εργασιών από την Επιστημονική Επιτροπή – παρατηρήσεις
18 Σεπτεμβρίου 2021 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής full paper από τους συγγραφείς
(Σημειώνεται ότι η ΕΜΠΡΌΘΕΣΜΗ υποβολή του Full Paper είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορεί να παρουσιαστεί η εργασία στο Συνέδριο.
Σε αντίθετη περίπτωση η παρουσίαση της εργασίας στο Συνέδριο δεν θα είναι εφικτή και ως εκ τούτου δεν μπορεί να συμπεριληφθεί στα ΠΡΑΚΤΙΚΑ του Συνεδρίου

Παρακαλούμε ελέγχετε συχνά αυτές τις πληροφορίες, για πιθανές αλλαγές.