Πληροφορίες για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (GDPR).

Το www.euromed-dch.eu ενημερώνει σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τη σχετική νομοθεσία που ισχύει για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, υπό την ιδιότητά του ως διοργανωτής του Συνεδρίου, ότι επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα, που συλλέγονται είτε με την υποβολή εγγραφής, ή σε μεταγενέστερο χρόνο, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων που προέρχονται από μια λίστα συμμετεχόντων ή στο πλαίσιο εξωτερικών σχέσεων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του GDPR. Ειδικότερα, όπου το www.euromed-dch.eu έχει ζητήσει και λάβει τη συγκατάθεση του καταχωρίζοντος, η επεξεργασία των δεδομένων βασίζεται σε αυτή τη συγκατάθεση. Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι αιτούντες έχουν το δικαίωμα να αποσύρουν τη συγκατάθεσή τους ανά πάσα στιγμή. Ωστόσο, η επεξεργασία που βασίζεται σε οποιαδήποτε συγκατάθεση πριν από την απόσυρση παραμένει ανεπηρέαστη. Το www.euromed-dch.eu   λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσει την ασφάλεια και το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων των καταχωριζόντων, την επεξεργασία τους και την προστασία από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη μετάδοση, διάδοση ή πρόσβαση και οποιαδήποτε άλλη μορφή παράνομης επεξεργασίας.

Με την εγγραφή τους, οι συμμετέχοντες συναινούν να αποτυπώσουν οι διοργανωτές φωτογραφίες και/ή βίντεο κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου.  Αυτά θα  χρησιμοποιηθούν μόνο  για σκοπούς αναφοράς , δημοσιότητας και/ή για διάχυση της επιστημονικής γνώσης με όλα τα τεχνικά μέσα  μέσω του www.euromed-dch.eu μόνο.

Information  on the Processing of Personal Data Pursuant to the Regulation (EU) 2016/679 (GDPR) www.euromed-dch.eu   informs pursuant to the Regulation (EU) 2016/679 and the relevant legislation in force with regard to the protection of personal data, in its capacity as Conference organizer, that it processes personal data, collected either with the submission of a registration, or at a later time, including data derived from a participants list, or in the framework of external relations, in compliance with GDPR requirements. In particular, where www.euromed-dch.eu   has requested and received the registrant’s consent the processing of data is based on this consent. In such cases, applicants have the right to withdraw their consent at any time. However, the processing based on any consent prior to withdrawal remains unaffected. www.euromed-dch.eu   takes appropriate technical and organizational measures to ensure the security and confidentiality of registrants’ personal data, their processing, and protection from accidental or unlawful destruction, loss, alteration, prohibited transmission, dissemination, or access, and any other form of unlawful processing.

By registering, participants consent to have any photos and/or videos taken during the conference.

These will only be used for reporting, publicity and/or dissemination of scientific knowledge by all technical means through www.euromed-dch.eu  only.

 

 

Πολιτική Ασφαλείας και Απορρήτου – Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

 Η παρούσα Δήλωση περί Απορρήτου καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο o ιστότοπος www.euromed-dch.eu, που ανήκει στους Διοργανωτές του Συνεδρίου Δίκτυο ‘ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ», Εργαστήριο Μη-καταστροφικών τεχνικών και μεθοδολογιών διάγνωσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής  και της Έδρας UNESCO (Εργαστήριο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς) του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου,  χρησιμοποιεί και προστατεύει τις πληροφορίες που μας δίνετε.  Σεβόμαστε το απόρρητό σας και δεσμευόμαστε ότι θα προστατεύουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες. Η παρούσα Δήλωση περί Απορρήτου εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε, μεταβιβάζουμε, επεξεργαζόμαστε, χρησιμοποιούμε και γνωστοποιούμε τα δεδομένα σας και καθορίζει τις πρακτικές μας σχετικά με την ασφάλεια καθώς επίσης πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες ο χρήστης του ιστότοπου πρέπει να προβεί αν δεν επιθυμεί τη συλλογή ή περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών του πληροφοριών κατά την επίσκεψή του στον ιστότοπο.

Παρέχοντας προσωπικές πληροφορίες, συμφωνείτε και συναινείτε στη συλλογή, τη μεταβίβαση, την επεξεργασία, τη χρήση και τη γνωστοποίηση όπως περιγράφεται στην παρούσα Δήλωση περί Απορρήτου, σύμφωνα με τον Νόμο.

Οι παρόντες όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Οι χρήστες παρακαλούνται να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η συνεχής χρήση του ιστότοπου συνεπάγεται ότι αποδέχονται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών.

Συλλογή, επεξεργασία και προστασία Προσωπικών Δεδομένων – Δικαιώματα Υποκειμένου 

Ο χρήστης μπορεί να επισκέπτεται το σύνολο του ιστότοπου και των επιμέρους υποσέλιδων αυτού όπως και τις υπολογιστικές εφαρμογές, χωρίς να αποκαλύπτει την ταυτότητά του και χωρίς να παρέχει οποιοδήποτε προσωπικό του στοιχείο. Ωστόσο, η πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες του ιστότοπου www.euromed-dch.eu απαιτεί την εγγραφή του χρήστη για την απόκτηση κωδικού πρόσβασης ή/και τη συλλογή προσωπικών  δεδομένων του χρήστη για συγκεκριμένους σκοπούς, όπως αυτοί αναφέρονται στην παρούσα. Οι πληροφορίες αυτές είναι μόνο όσες χρειάζονται για την ταυτοποίηση του προσώπου του λογαριασμού και παροχή προσωποποιημένη εξυπηρέτηση βασισμένη στις ανάγκες και προτιμήσεις σας.

Τα απαραίτητα στοιχεία για χρήση όλων των υπηρεσιών είναι: όνομα, επώνυμo, email, φορέας, ιδιότητα, οδός και αριθμός, ταχ. κωδικός, πόλη, χώρα, φύλο, ηλικιακή ομάδα, επίπεδο εκπαίδευσης, τομέας εκπαίδευσης, κατηγορία φορέα, τηλ. επικοινωνίας.

Τα απαραίτητα προσωπικά στοιχεία για υποβολή σχολίων (φόρμα επικοινωνίας), είναι: όνομα, επώνυμο, email. Προαιρετικά ο χρήστης έπειτα μπορεί να καταχωρήσει τα εξής στοιχεία: φορέας, ιδιότητα/θέση, τηλέφωνο.

To www.euromed-dch.eu   θα μπορεί στο μέλλον να τηρεί Αρχείο και να επεξεργάζεται τυχόν δεδομένα των χρηστών (π.χ. το όνομα, τη διεύθυνση του e-mail) (εφεξής «προσωπικά δεδομένα»), τα οποία θα περιέρχονται στη γνώση του, μέσω του ιστότοπου. To www.euromed-dch.eu   θα συλλέγει προσωπικά δεδομένα των χρηστών μόνο όταν αυτοί οι ίδιοι τα παρέχουν οικειοθελώς, με σκοπό την παροχή πρόσβασης στις ανωτέρω εφαρμογές ή υπηρεσίες που θα είναι διαθέσιμες μέσω του ιστότοπου. Σε καμία περίπτωση δεν θα σας ζητηθούν προσωπικά δεδομένα ειδικών κατηγοριών.

Για την καταχώριση των στοιχείων του χρήστη κατά την εγγραφή του στον ιστότοπο για την παροχή υπηρεσιών μέσω αυτής, απαιτείται η συναίνεσή του στη συλλογή, χρήση και διαβίβαση των προσωπικών του στοιχείων βάσει των όρων της παρούσας πολιτικής προστασίας απορρήτου προσωπικών δεδομένων. Ο χρήστης, θα καλείται περαιτέρω ειδικώς και ρητώς να δώσει τη συναίνεσή του προς τούτο αποδεχόμενος την παρούσα πολιτική προστασία απορρήτου προσωπικών δεδομένων. Ο χρήστης, ωστόσο, θα καλείται περαιτέρω ειδικώς και ρητώς να δώσει τη συναίνεσή του προς τούτο αποδεχόμενος την παρούσα πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής του (ενεργοποιώντας τον λογαριασμό του ακολουθώντας τον σύνδεσμο που του αποστάλθηκε στο e-mail). Ειδικότερα, ο χρήστης θα αποδέχεται και θα συναινεί όπως και το www.euromed-dch.eu , υπό τους όρους των διατάξεων του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR) 679/2016, όπως τίθεται σε ισχύ από 25 Μαΐου 2018 και ισχύει, θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη  που θα συλλέγονται μέσω του ιστότοπου, με σκοπό την πρόσβαση του χρήστη στις παρεχόμενες ηλεκτρονικές εφαρμογές, την εξυπηρέτησή του, την υποστήριξη και  εκτέλεση της μεταξύ του χρήστη και του www.euromed-dch.eu   σχέσης, για στατιστικούς ή για γενικότερους σκοπούς, κατόπιν ειδικής προς τούτο συγκατάθεσης του χρήστη.

Επιπλέον ο χρήστης θα δίδει ρητώς τη συγκατάθεσή του προς το www.euromed-dch.eu να του αποστέλλει με οποιοδήποτε μέσο ηλεκτρονικής επικοινωνίας ενημέρωση για υπηρεσίες ή διοργανώσεις, εκτός και αν επιλέξει ρητά τη μη λήψη ενημερώσεων. Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης δύναται οποτεδήποτε επιθυμεί να αντιταχθεί στην χρησιμοποίηση των στοιχείων του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου ή άλλων στοιχείων του για την ενημέρωση νέων υπηρεσιών αποστέλλοντας μήνυμα στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση euromed.greece@gmail.com ..

Το www.euromed-dch.eu   είναι πλήρως συμμορφωμένο με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) 679/2016. Συγκεκριμένα τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε νόμιμη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο. Τα δεδομένα συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία ασύμβατη με τους αρχικούς σκοπούς, περαιτέρω επεξεργασία μπορεί να υπάρξει μόνο για σκοπούς αρχειοθέτησης ή βελτίωσης των υπηρεσιών της πλατφόρμας ή στατιστικούς σκοπούς. Τα δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στο αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους έχουν αρχικά συλλεγεί. Λαμβάνονται μέτρα που διασφαλίζουν ότι τα προσωπικά δεδομένα είναι ακριβή, διαγράφονται ή διορθώνονται από τον ίδιο τον χρήστη μόνο και χωρίς καθυστέρηση. Τα δεδομένα διατηρούνται σε μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των ατόμων μόνο για το διάστημα που απαιτείται για την λειτουργία του λογαριασμού του κάθε χρήστη. Το www.euromed-dch.eu δεν αποθηκεύει δεδομένα που έχουν διαγραφεί από τους χρήστες (άμεση διαγραφή ακόμα και από τα backup). Παράλληλα, παρέχονται πάντα τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού ή φορητότητας, εναντίωσης και αντίρρησης σε αυτοματοποιημένη απόφαση στους χρήστες όπως αυτά προβλέπονται από τον κανονισμό. Για την ενάσκηση των δικαιωμάτων του κάθε χρήστης θα μπορεί να επικοινωνεί με το www.euromed-dch.eu   στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση euromed.greece@gmail.com .

Εκτός κι αν ρητά επιτάσσεται από το Νόμο ή/και τις Αρμόδιες Αρχές, το www.euromed-dch.eu   δεν θα προβεί, άλλως στην κοινοποίηση, γνωστοποίηση, διαβίβαση, διάδοση ή κάθε άλλης μορφής διάθεση οποιασδήποτε πληροφορίας που της παρέχει ο χρήστης χωρίς τη συγκατάθεση ή την ρητή εντολή αυτού.

Στατιστικές πληροφορίες περιήγησης

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να συγκεντρώνονται αυτόματα (π.χ., όχι μέσω εγγραφής) τεχνικές πληροφορίες που δεν είναι προσωπικά αναγνωρίσιμες, όταν κάποιος χρήστης επισκέπτεται ή κάνει χρήση του ιστότοπου. Παραδείγματα αυτού του τύπου πληροφοριών που μπορεί να συλλεχθούν είναι ο τύπος του Internet Browser που χρησιμοποιείται από το χρήστη, ο τύπος του λειτουργικού συστήματος του ηλεκτρονικού υπολογιστή που χρησιμοποιείται από το χρήστη για να επισκεφθεί τον ιστότοπο και το domain name της ιστοσελίδας που χρησιμοποιήθηκε από το χρήστη προκειμένου να συνδεθεί με τον ιστότοπο.

Χρήση Cookies

Τα cookies είναι αρχεία δεδομένων τα οποία μεταφέρονται από έναν διακομιστή web στον υπολογιστή του προσώπου που επισκέπτεται την Τοποθεσία, με σκοπό την τήρηση στατιστικών στοιχείων. Τα cookies αποτελούν ένα βιομηχανικό πρότυπο, χρησιμοποιούνται από τις περισσότερες τοποθεσίες web και διευκολύνουν την επαναλαμβανόμενη πρόσβαση των χρηστών σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία web και τη χρήση της. Τα cookies δεν είναι επιβλαβή για το σύστημα του υπολογιστή σας ή για τα αρχεία σας και μόνο η τοποθεσία web από την οποία μεταφέρθηκε ένα συγκεκριμένο cookie στον υπολογιστή σας έχει τη δυνατότητα ανάγνωσης, τροποποίησης ή διαγραφής του. Αν δεν επιθυμείτε να γίνεται συλλογή πληροφοριών μέσω των cookies, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις που διαθέτουν τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης στο web (σχετικές πληροφορίες: https://cookies.insites.com), με τις οποίες μπορείτε να διαγράψετε τα ήδη υπάρχοντα cookies και να επιλέξετε είτε να απορρίπτονται αυτόματα τα μελλοντικά cookies είτε να αποφασίζετε για την απόρριψη ή την αποδοχή κάθε συγκεκριμένου cookie του Ιστοτόπου www.euromed-dch.eu   στον υπολογιστή σας. Πρέπει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι η απόρριψη των cookies ενδέχεται να έχει ως συνέπεια να γίνει πιο δύσκολη ή αδύνατη η χρήση ορισμένων τμημάτων του ιστότοπου καθώς θα απαιτείται διαρκής σύνδεση.

Πεδίο εφαρμογής

Η παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ισχύει μόνο για τον Ιστότοπο www.euromed-dch.eu  . Η παρούσα πολιτική δεν ισχύει για πληροφορίες που συλλέγονται μέσω οποιουδήποτε άλλου δικτυακού τόπου ή για πρακτικές εταιρειών τις οποίες δεν ελέγχουμε. Παρακαλούμε σημειώστε ότι ο Ιστότοπος www.euromed-dch.eu μπορεί να περιέχει συνδέσεις προς άλλους δικτυακούς τόπους. Σε περίπτωση διόδευσης των χρηστών του ιστότοπου www.euromed-dch.eu σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners), το www.euromed-dch.eu δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν και σας συνιστούμε να διαβάσετε την πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κάθε ιστοτόπου που επισκέπτεστε.

Ερωτήσεις και υποδείξεις

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την ομάδα ιδιωτικού απορρήτου μας στις διευθύνσεις euromed.greece@gmail.com και info@euromed-dch.eu